გვჭირდება თუ არა წყლის ფილტრაცია ?

???? წყლის ხარისხი განსხვავდება ქალაქებისა და რეგიონების მიხედვით, მასზე გავლენას ახდენს მოძველებული წყლის ინფსრასტრუქტურა, გარემოს დაბინძურება და საწარმოო ნარჩენები. წყლის ხარისხზე ასევე მოქმედებს ტოქსიკური ქიმიური ნივთიერებები, როგორიცაა ქლორი და ფტორი, რომლებიც გამოიყენება წყლის გასაწმენდად ქალაქის წყალმომარეგებისას.

❌ დამტკიცებულია, რომ ქლორი და ფტორი უარყოფით ზეგავლენას ახდენენ ადამიანზე.

???? წყლის ფილტრაციის სისტემას შეუძლია გაწმინდოს წყალი დაბინძურებული ნივთიერებისაგან და გაუმჯობესოს წყლის გემო, სუნი და მინერალური შემადგენლობა. წყლის ფილტრაციის სისტემა არა მარტო სასარგებლოა, არამედ აუცილებელია განთავსდეს ყველა სახლში.

???? ბოთლირებული წყალი ითვლება უსარფრთხო ალტერნატივად, თუმცა 20% ბოთლირებული წყალი არ იფილტრება შესაბამისების დონეზე. კარგი ფილტრაციის მიუხედავად, შესაძლოა შეფუთვამ და ტრანსპორტირებამ გამოიწვიოს მავნე მინარევების წარმოქმნა.

გააზიარე